جایگاه طبقه ی کارگر ایران در «اتحاد نیروها»؟
ادراک، هضم نظری واقعیت عینی!

مقاله ۴۲/۹۹۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ آگاهی اجتماعی- طبقاتی عبارت است از بازتاب درک و هضم فکریِ واقعیت عینی در جامعه ی طبقاتی در ذهن انسان. تئوریزه کردن واقعیت در ذهن دارای خصوصیات و ویژگی هایی است که در بیان و فرموله کردن ساختار و کارکرد واقعیت توسط انسان …