نگاهی به فراخوان حزب توده ی ایران برای تحریم انتخابات!

مقاله ۴/۱۴۰۰۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ۱۸ آوریل ۲۰۲۱ پیش گفتار به تازگی حزب توده ی ایران با نوشته ای خواهان همکاری میان نیروهای ملی، “چپ”، ملی- مذهبی، جمهوری خواهان و نیروهای اصلاح طلب ضد ولی فقیه در باره ی تحریم انتخابات شده است. این نخستین تلاش آیین مند (رسمی) و آشکار …