کارکرد تضادهای اجتماعی در خدمت تثبیت و تغییر جامعه؟!

  مقاله ی شماره ۲۳ / ۱۳۹۸(۱۷ مهر ۱۳۹۸ – ۹ اکتبر ۲۰۱۹) شناخت کارکرد تضاد در جامعه از این رو ضروری و پراهمیت است، زیرا نیروی آگاه تاریخی را در وضعی قرار می‌دهد که بتواند با پراتیک هدفمندِ خود بر روند حل تضاد تأثیر بگذارد. پراتیک هدفمند انسان تاریخی …