تاملی بر نوشتار«حزب توده ایران و مساله انتخابات »

شعار “جبهه متحد ضد دیکتاتوری” منافاتی با عدم حمایت از اصلاح طلبان نئولیبرال ندارد.
نبود طبقه کارگر و نمایندگان سیاسی آن در حاکمیت بر آمده از انقلاب ، نقطه ضعف اساسی ای بود که بعد ها پی امد های فاجعه باری برای میهن ما به همراه داشت.
نقل از برنامه حزب توده ایران( مصوب کنگره ششم بهمن ۱۳۹۱)