آموزش از جبهه ی ضد دیکتاتوری علیه رژیم سلطنتی
سرشت جبهه ی ضد دیکتاتوری و چپ انقلابی!

مقاله ۶/۹۹ ۱۸ فروردین ۱۳۹۹، ۶ آوریل ۲۰۲۰ در گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع پلنوم کمیته ی مرکزی حزب توده ایران (بخش ایران) اسفند ۱۳۹۸ (از حالا گزارش) ازجمله در ارتباط با روند پیروزی جبهه ضد دیکتاتوری علیه رژیم سلطنتی نکته های پراهمیتی طرح می‌شود که می توان آن …