نقش ویران گر ولایت فقیه در جمهوری اسلامی!

مقاله ۲۱/۱۴۰۰۱۶ مرداد ۱۴۰۰، ۷ آگوست ۲۰۲۱ پیش گفتار خیزش دلاورانه مردم خوزستان برای آب، با آتش پاسخ داده شد؛ اعتصاب های کارگری با تازیانه و زندان پاسخ داده می شود؛ فریاد آزادی دانش جویان و زنان با مشت بر دهان پاسخ داده می شود. ”چپ” به درستی با نگاه …