نگاه به شرق دیکتاتورها و وظیفه کمونیست ها!

مقاله ۱/۱۴۰۰۶ فروردین ۱۴۰۰، ۲۶ مارس ۲۰۲۱ پیشگفتار دورانی که شاهان و رییس جمهورهای کشورهای “جهان سوم” سرمایه داری، همچون شاه و سادات دست نشانده امپریالیسم و گوش به فرمان آن ها بوده اند به سر آمده است. در آن زمان ها، کارمندان امپریالیسم در هر سفارتی در انجام کارهای …