حزب توده ایران از سیاست تفاهم در منطقه پشتیبانی می کند!

مقاله ۳۸/۹۹۱۰ آبان ۱۳۹۹، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰ وزیر خارجه جمهوری خلق چین، وانگ یی، هنگام دیدار ماه اکتبر امسال محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران از پکن، با طرح پیشنهاد «تفاهم و احترام به منافع مشروع کشورها در منطقه ی خلیج فارس»، خواستار ایجاد شدن «بستر و ترتیب گفت و …