سوسیالیسم بیش از پیش زنده و پیروز است!

مقاله ۳۸/۱۴۰۰۱۷ دی ۱۴۰۰، ۷ ژانویه ۲۰۲۲ این جنبش را اگر هزاران بار نیز در خون مدفون سازید، مانند سمندر رستاخیز می‌کند و نخواهید توانست سرانجام نابود کنید. (احسان طبری) پیش گفتار هواداران سرمایه داری و دانشمندانی که  از سفره بورژوازی نان می خورند، هم واره نگین الماس انگشتر سرمایه …