پیام پر بارِ «جناح راست» در حزب توده ایران؟
نگرشی به مقاله ی هدف‌های مرحله یی مشترک ضداستبدادی طبقات اجتماعی ایران و جبهه متحد ضددیکتاتوری

مقاله ۲۳/۹۹۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۷ جولای ۲۰۲۰ مقاله ی انتشار یافته در نامه مردم (نامه مردم، ۱۵ تیر ۹۹ *)، به مثابه ی مقاله‌ای تنظیم شده است که هدف آن اعلام برنامه برای حزب توده ایران در مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک است. به منظور دستیابی به هدف خود، مقاله به …