هم سنجی دیدگاه رفیق جواهریان با دیدگاه رسمی حزب توده ی ایران

مقاله ی شماره ۱۰ / ۱۳۹۸ ۴ تیر ۱٣۹٨ – ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹ پیش گفتار در چند شماره پی در پی نویدنو یک سری از دیدگاه های رفیق جواهریان را پخش کرده است. بی ریب برخورد نگاه های گوناگون که به هر پدیده ای از زاویه های ناهمگون می پردازد …