آیا بایستی با آغوش باز به پیشواز جهانی شدن رفت؟
نگاهی به دیدگاه رفیق کسرا فروهی!

مقاله ۶/۱۴۰۰۱۳ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۳ مه ۲۰۲۱ پیش گفتار به تازگی حزب توده ایران به پخش پیش نویس سند کنگره هفتم پرداخته است. نویسندگان این پیش نویس هم اکنون برای دریافت دیدگاه ها و خرده گیری های هواداران، هم وندها (عضو ها) ، دلبستگان و دوست داران حزب آماده …