بررسی ”طرح سند” کنگره هفتم! – (بخش پایانی)

مقاله ۹/۱۴۰۰۱ خرداد ۱۴۰۰، ۲۲ مه ۲۰۲۱ پیش گفتار در بخش یک و دو ارزیابی ”طرح سند”  ما به  بررسی دیدگاه نویسندگان ”طرح سند”  در باره ی راه رشد غیرسرمایه داری و سرشت انقلاب ملی- دموکراتیک پرداختیم. در این بخش به دیگر بخش های برجسته ”طرح سند”  نگاه می اندازیم. …