گفتگوی “توده ای ها” با رفیق فرهاد عاصمی در باره حزب توده ایران و رفیق علی خاوری

مقاله ۱۹/۹۹۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۰ متن گفتگوی کوتاه نشده میان رفیق سیامک و رفیق گرامی فرهاد عاصمی در باره تاریخ چهل سال گذشته حزب توده ایران را در زیر می خوانید. رفیق گرامی! این گفتگو به ویژه از این رو برجسته است که شما برای توده ای ها …