امپریالیسم امریکا نگران پای مال شدن حقوق انسان ها در ایران نیست!

مقاله ۱۵/۱۴۰۰۱۲ تیر ۱۴۰۰، ۳ جولای ۲۰۲۱ پیش گفتار جمهوری اسلامی شاید تنها کشوری در جهان باشد که سه رییس قوه های گوناگون آن، به گونه ای در کشتارهای انسان ها دست داشته اند. آن چه که ما در باره ی رییس جمهور و رییس قوه قضایی می دانیم، می …