image_pdfimage_print

حمله سیبری به توده ای ها!
لـه لـه و تنفس!

مقاله شماره: ۲
برای چندمین بار صفحه توده ای ها مورد حمله سیبری قرار گفت که این بار از همه سهمگین تر و خطرناک تر است. گرچه تعمییرات با موفقیت روبروست، اما پایان نیافته و خطر نیز برطرف نشده است. از این روست که تمنا از مبارزان برای شرکت در نبرد و تقویت توده ای ها، یک خواست فردی و انتظار شخصی نیست، بلکه بخش است از ضرورت تداوم نبرد طبقاتی علیه دشمن طبقاتی.