خصوصی سازی بازهم فاجعه آفرید!
افزایش سوانح کار، پیامد مقررات زدایی و خصوصی سازی برای کارگران

در سال های اخیر بویژه با توسل به برنامه جلب و جذب سرمایه خارجی به بهای نیروی کارارزان٬ اصول شناخته شده و بدیهی ایمنی و بهداشت محیط کار در کشور ما با گستاخی از سوی کارفرمایان بویژه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیاد های انگلی زیر پا گذاشته شده و پایمال می گردد. از زمان گسترش خصوصی سازی شاهد فاجعه هایی نظیر فاجعه امروز معدن زغال سنگ زمستان یورت شمال غربی هستیم .