خط مشی کنونی دنباله ی دیالکتیکی خط مشی گذشته

مقاله ی شماره۲/ ۱۳۹۸ ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ۵ آوریل ۲۰۱۹ پیشگفتار   نگارنده با وجود داشتن انتقادهایی از آن دسته از کسانی بوده است که در همان دوران پیش و پس از کنفرانس ملی از هواداران خط مشی نو حزب توده ی ایران بوده است. انتقاد های آن زمان من …