“چپ …” رنگارنگ نام و “خوانش جدید مارکس”!
حمید آصفی مخالف مضمون اجتماعی- تاریخی مارکسیسم!

مقاله شماره: ۷۱ (۳۱/۱۰-۲۰۱۷)
ظرافت روشنفکرانه ی اندیشه هر فرد، در سخن «مشخص» او تبلور می یابد. طرح نشدن سخن مشخص و یا لااقل ذکر منبع که بازتولید سخن «مشخص» را برای خواننده ممکن می سازد، به معنای پامال کردن ظرافت اندیشه فرد است. از این رو، ذکر نکردن منبع و یا نقل نکردن سخن مشخص، یک خطای قابل اغماض نیست!