«سیاست رهایی خواهی»، جایگزین نبرد طبقاتی؟

مقاله شماره: ۹۹ (۲۸/۰۱-۲۰۱۸)
بدون شناخت علت علّی پدیدار شدن پدیده ها، مبارزه با پدیده در سطح می ماند و می تواند به سهولت به انحراف کشیده شده و بی و کم اثر گردد.
از دیدگاه تئوری شناخت علمی، تفاوت میان شکل و مضمون در پدیده در اندیشه ی مقاله حذف می گردد. از این طریق جایگاه آن ها در سیستم اندیشه ی علمی مخدوش می شود. «دولت سالاری، دین سالاری، مرد سالاری» که اشکال بروز و تبلور جامعه طبقاتی، اکنون نظام سرمایه داری اند، در مقاله با مضمون سرمایه داری هم طراز مطرح می گردد. از این طریق توجه ضروری به مساله مالکیت سرمایه داری بر ابزار تولید عمده ی اجتماعی از مد نظر دور می ماند.