تنهایی سخت، ولی زاینده است!
دروازهء شهرهای ناگشوده را بگشایم!

مقاله شماره: ۸۷ (۱۵/۱۲-۲۰۱۷)
بدون دیدن این تضاد چشمگیر در ظاهر پدیده، یافتن تضادی که مضمون واقعیت را تشکیل می دهد، ممکن نیست. بدون شناخت مضمون واقعیت، گشودن راه گذار انقلابی از آن ممکن نیست!