انتخابات آمریکا؛ یک بار دیگر گزینش “بد”، “خوب” را کم توان تر کرد!

مقاله ۴۱/۹۹۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰ پیش گفتار دویست و پنجاه هزار آمریکایی در برابر کورونا جان خود را از دست داده اند که روند مرگبار آن بیشتر به دلیل واکنش نادرست ترامپ بوده است. دست کم شش میلیون آمریکایی به دلیل پسرفت اقتصادی به چاه تنگ دستی فرو …