ستاره آزادی در آسمان عدالت اجتماعی می درخشد

مقاله ی شماره ۴ / ۱۳۹۸ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ پیشگفتار کوتاه سخن. باید گفت که درگیری میان آزادی و عدالت اجتماعی یک ستیز ساختگی است. همان گونه که ستاره آزادی در آسمان عدالت اجتماعی می درخشد و بی آسمان نمی توان از ستاره سخن گفت. عدالت …