دیالکتیک مبارزه داخل و خارج از کشور
«من حزبم»!

مقاله ۵/۹۹ ۱۵ فروردین ۱۳۹۹، ۳ آوریل ۲۰۲۰ بروزِ شفاف تضاد، راه حل آن را می گشاید برخی از رفقا نسبت به طرح و شفاف شدن تضاد در بحث‌های میان توده‌ای ها براز نگرانی می کنند. این نگرانی ولی مستدل نیست. نباید نگران بروز تضادها در پدیده ها بود. لنین …