سیاست مستقل طبقاتی یا دنباله روی از بورژوازی!

مقاله ۴۵/۹۸ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸، ۴ مارس ۲۰۲۰ پیش گفتار دشمن طبقاتی توانسته است به “چپ” بپذیراند که آماجی فراتر از برپایی یک  سرمایه داری “خوب”، تنها یک پندار بیمارگونه است که جای پایی در زندگی روزانه توده ها ندارد. گویا به جای واژگونی سرمایه داری که کاری نشدنی و …