سنگ زیربنای «ارزیابی» ۱۰ مهر از «مرحلهٔ ملی- دمکراتیک انقلاب در شرایط کنونی»!

مقاله ۳۱/۹۹۴ مهر ۱۳۹۹، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ بدون تردید رفقای ۱۰ مهر یکی از زحمتکش ترین رفقا هستند، مواضع و «ارزیابی» خود را از شرایط نبرد طبقاتی در ایران ملبس به یک لباس نظری- سیاسی کنند و درستی برداشت خود را مستدل سازند. این استدلال ولی متأسفانه همیشه بر روی …