منافع طبقه کارگر، محورِ نبرد آزادیخواهانه- ضد دیکتاتوری و ملی- ضد امپریالیستی!

مقاله شماره: ۶۸ (۲۴/۱۰-۲۰۱۷)
نشان دادن نقش مبارزه ی طبقاتی طبقه کارگر ایران در مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب راهگشا است برای مستدل ساختنِ مضمون انقلابی گذار از نظام وابسته ی- کمپرادور سرمایه داری و شکل داعش گونه سُلطه حاکمیت دیکتاتوری آن در ایران.