«دولت فربه شده»
 نفی «دولت فربه» در وظایف اجتماعی، تایید آن در کنترل و سرکوب

مقاله شماره: ۴۶ (۱۲/۰۸-۲۰۱۸)(۲۲مرداد ۱٣۹۷ )
مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه که حزب توده ایران میهن ما را در چنین مرحله ی رشد ارزیابی می کند، مرحله رشد سرمایه داری نیست، ولی هنوز سوسیالیسم هم نیست.
مضمون پدیده گذرایی مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب را می‌توان با توجه به دو تعریف «صورتبندی اقتصادی- اجتماعی» و «فرماسیون» که مارکس در ارتباط با هستی اجتماعی برمی شمرد، دریافت.