برخی نتیجه گیری ها از ژرفش نبرد طبقاتی در ایران!
برنامه جایگزین، در دست داشتن ابتکار عمل در نبرد طبقاتی است!

مقاله شماره: ۹۷ (۲۱/۰۱-۲۰۱۸)
ژرفش نبرد طبقاتی در ایران، ژرفش تضاد طبقاتی میان کار و سرمایه در ایران، شرایط نوینی را در کشور ایجادساخته است که توجه به آن و نتیجه گیری از آن ضروری است.
کمبود آن چیزی که توده ها به عنوان خواست خود به صورت مشخص و ماتریالیستی طلب می کنند، بلاتردید است. برنامه جایگزین پرچم مبارزاتی رابرای تجهیز و سازماندهی مبارزات کارگری و دیگر نیروهای ملی و میهن دوست تشکیل می دهد.