«ما حزب زندگی، حزب امید هستیم!»
باز هم درباره ی “دیالکتیک مشخص”

مقاله شماره: ۴۲ (۱۵/۸-۲۰۱۷)
بدون تردید سیاست انقلابی حزب توده ایران با طرح “اقتصاد سیاسی” مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب و کوشش برای تنظیم برنامه اقتصاد ملیِ مبتنی بر دستاوردهای انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم ایران، مبارزه برای گذار از دیکتاتوری و وابستگی اقتصادی ایران به اقتصاد امپریالیستی را به مرحله ای بالاتر ارتقا می دهد. با طرح چنین شعاری، روند تفهیم وحدت خواست آزادی- عدالت اجتماعی و منافع ملی به پرچم توانمندی برای تجهیز طبقه کارگر در همه لایه بندی امروزی آن و دیگر لایه های میهن دوست نایل خواهد شد و به حیات ناشکوهمند جریان های انحرافی ضربه نهایی را خواهد زد.