بحران، نام نظام سرمایه داری حاکم است!
دفاع “راه توده” از روحانی مستدل نیست!

مقاله شماره: ۵۹ (۰۲/۱۰-۲۰۱۷)
توده ای ها برای هر “تلطیف” ممکن می رزمند، اما به آن بسنده نمی کنند. راه آینده را نشان می دهند و مستدل می سازند. حاکمیت نظام سرمایه داری کنونی با چماق دیکتاتوری در دست خود، راه هر اصلاح دمکراتیک را در ایران بسته است. کسی که این واقعیت را تشخیص نمی دهد و یا پرده پوشی می کند و می خواهد امکان استحاله ی رژیم دیکتاتوری را القا کند، مسلح به اندیشه ی مارکسیستی- توده ای نیست.
بحران اقتصاد- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی- نظامی حاکم بر ایران، نام نظام سرمایه داری حاکم است! راه حل بحران، گذار انقلابی از کلیت شرایط کنونی است!