استدلال نظری در خدمت هدف سیاسی!
درک “راه توده” از ترقی تاریخی، مکانیکی و مذهبی است!

مقاله شماره: ۲۷
اندیشه ی ذهن گرای ایده آلیستی، “سوسیالیسم” را به عنوان امکانی که باید برای تحقق آن رزمید نفی می کند. نفی مکانیکیِ نقش عنصر آگاه و مبارزه جو در روند برپایی سوسیالیسم نزد این اندیشه ی ذهن گرا آنجا تبلور می یابد که این روندِ فعالِ انقلابی را امری محتوم و از پیش تعیین شده اعلام می کند. برای آغاز گذار، محک تـه کشیدن رمق سرمایه داری تعیین می شود: «دیگر امکان حیات … نداشت»!