سیاست مستقلِ طبقاتیِ حزب توده ایران دیروز، امروز!
“راه توده” مخالف سیاست مستقل طبقاتیِ حزب توده ایران است!

مقاله شماره: ۲۵
نباید از دفاع دروغین از «کیانوری و جوانشیر و عمویی و طبری» ذوق زده شد. انتشار عکس های آن ها در “راه توده”ی دروغین ابزار است برای پاره پاره کردن خط مشی انقلابی حزب توده ایران و مسخِ تقلیل و مطلق گرای این خط مشی انقلابی. آن ها می خواهند «دفاع از اصلاح طلبان» را به عنوان تنها وظیفه ی حزب توده ایران بنمایند! می خواهند سپس این خواست خود را به دنباله روی از این یا آن لایه بورژوازی تقلیل داده و محدود سازند!