«مداحـان جگـر سوختـه»؟
اشک تمساح “راه توده” برای طبری!

مقاله شماره: ۴۳ (۱۷/۰۸-۲۰۱۷)
دشمنان، سیمای مبارزهِ جویانه و سویه انقلابی شخصیت احسان طبری را برنمی تابند. با او همان می کنند که طرفداران «اندیشه ی مارکسی» با مارکس می کنند و از اندیشه او، علم جامعه شناسی را برای تغییر جهان حذف می کنند.
با طبری هم چنین می کنند. فریاد «بر مرداب تن، نیلوفر اندیشه می روید» را می دزدند، حاشا می کنند.
علی خدایی که مسئول سازمان حزبی در افغانستان است هنگامی که اشعار زندان احسان طبری به کابل رسید و دزدیده شد، این اشعار را در “راه توده” منتشر نمی سازد! «روزگار غریبی است … »! این طور نیست؟