انتقاد “راه توده”، “عدالت” و “ده مهر” به حزب توده ی ایران ماتریالیستی- دیالکتیکی نیست!

مقاله ۳۴/۱۴۰۰۶ آذر ۱۴۰۰، ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱ پیش گفتار نبرد طبقاتى در کشور ما ژرف تر از پیش شده است و واپس گرایان درونی و برونی براى‏‏ پراکندگی جنبش توده ای دوباره دست به کار شده اند. روشن است که این برنامه رژیم پیش آمدی و ناگهانی نیست بلکه ریشه …