”راه توده” از نظام سرمایه داری و دیکتاتوری ولایی دفاع می کند!
دفاع از بخش عمومی- دمکراتیک اما سر بلند می کند!

مقاله شماره: ۵۰ (۳۰/۰۸-۲۰۱۷)!
سرمقاله نویس اقدام ضد مردمی «آقای خامنه ای» را محکوم نمی کند که جنایتکارانی را با دست های خونین و اندیشه ی ارتجاعی و رسوا به مصلحت اندیشی برای ایرانِ ج. ا. می گمارد. بلکه، با نقل از «وبسایت رسمی دفتر آقای خامنه ای» یکی دیگر از تبلیغات آن را به خورد خواننده می دهد که گویا «ترکیب مجمع ربطی به گروه ها و احزاب و جناح های سیاسی ندارد»!
افسانه ای را مطرح می کند که گویا باید آن را عقب نشینی «وبسایت …» تلقی کرد که از روی «ناگزیر»ی و زیر فشار افکار عمومی انجام داده است