آیا “راه توده” می تواند مواضع سیاسی خود را مستدل سازد؟

مقاله شماره: ۶۰ (۰۵/۱۰-۲۰۱۷)
مساله سیاسی است! علی خدایی تاکنون هیچ علتی برای اقدام انشعاب گرانه ی خود اعلام نکرده است! آیا بی پاسخ گذاشتن پرسش ها و اقدام غیرمتعارف او در برابر یک مسئول حزبی توجیه پذیر است؟ با چه استدلالی؟ علت این گام چیست؟ فردی که من همه ی یاری های ممکن شخصی را برای او خانواده اش منظور داشتم که می توانستم، «منصفانه» است با عنوان بی انصاف نامیده شود، که ابرازنظر کنندی هوادار “راه توده” به «عاصمی» نسبت می دهد؟ من برای دختران او نقش عمویی ایفا کردم. هنوز هم متاسفم که با ایجاد شدن وضع جدید توسط علی خدایی نتوانستم در عروسی دخترش – باوجود خواست او و شوهرش – شرکت کنم که همراه رفیقی شد که می پسندیدم.