مبارزه ی روشنگرانه- تبلیغی در شرایط کنونی!
سرمایه گذاری به سود سرمایه مالی امپریالیستی به دست دولت روحانی!

مقاله شماره: ۳۹(۵/۸-۲۰۱۷)
آن چه که می توان از این تجربه ی تاریخی برای شرایط ایران آموخت، پاسخ به دو پرسش است که آیا در ایران نیز ما با وحدت مضمونی سیاست اقتصادی- اجتماعی در حاکمیت (اصول گرایان، اصلاح طلبان دولتی و …) روبرو هستیم؟ و کدام شعار راباید به عنوان پادزهر دموکراتیک- مردمی و ملی- ضد امپریالیستی در برابر این وحدت ارتجاعی مطرح نمود؟