پیشکش به همه ی توده ایهای زنده ی زندان رفته

مقاله شماره:۵۶ (۱۵ مهر ۱٣۹۷) واژه ی راهنما: سیاسی– ادبی نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/7284   بال های پرواز یک زندانی سیاسی   برگردان نامه احمت التان (Ahmet Altan)  نویسنده و زندانی سیاسی ترک     ” یک شی در جنبش نه در جایی هست که هست و نه در …