امروز از زیر رنگین کمان گذشتم!
رابطه میان زیربنا و روبنا و سرشت دوران

دوره جدید: مقاله شماره: ۱ (۲۱/۰۳-۲۰۱۸)
مردم میهن ما و در مرکز آن زحمتکشان یدی و فکری که زنان محروم ترین بخش آن را تشکیل می دهند، در بحران ناشی از اِعمالِ سیاست اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم گرفتار است. این برنامه امپریالیستی که در خدمت انباشت سود و سرمایه برای سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان خرده ریز آن در ایران است، قابل ترمیم نیست.