پایان تاریخ یا آغازی نو؟

مقاله ۱۶/۱۴۰۰۱۷ تیر ۱۴۰۰، ۸ جولای ۲۰۲۱ پیش گفتار پس از پیروزی گذرا ضدانقلاب در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دیگر کشورهای اردوگاه پیشین سوسیالیستی، بورژوازی در این پندار بود که با رفتن این کشورها، مارکسیسم نیز برای همیشه فراموش می شود.  در سال ١٩٩٢، فوکویاما زود باورانه در کتاب …