راه پر پیچ و خم گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم!

مقاله ۴۴/۹۹۱۱ آذر ۱۳۹۹، ۱ دسامبر ۲۰۲۰ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها (حافظ) پیش گفتار در کنار انقلاب اکتبر سوسیالیستی، انقلاب چین بزرگترین رویداد انقلابی سده بیستم بوده است. این دو انقلاب به همان اندازه که دانه امید در دل رنجبران جهان کاشتند، خشم بهره کشان را …