مضمون همبستگی پرولتری در نبرد جهانی کنونی میان دو سیستم سرمایه داری و سوسیالیسم

مقاله ۳۶/۹۹۲ آبان ۱۳۹۹، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ اندیشه‌هایی برای بحث و بررسی درباره ی اشکال ممکن نبرد طبقاتی در جهان میان نیروی نو و کهن! مقدمه: دو نکته در آغاز. اولی این نکته است که نوشتار کنونی، اشاره شد، «اندیشه هایی برای بحث» است و هیچ ادعای دیگری برای همه …