سر‌خوردگی به فلسفه‌ای تازه می‌رسد

دوره جدید: مقاله شماره: ۹۳ (۱۹ دی ١٣٩۶) واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری   آن گاه، من، به صورت من چنگ می زند! (سیاوش کسرائی)   برخی از رفقا صادقانه می‌پرسند «وقتی ما (چپ ها) در رهبری جنبش انقلابی شرکت نداریم، آیا سرنگونی جمهوری اسلامی به سود سیاست امپریالیستی تجزیه ایران از کار در …