چرا کمونیست ها باید به دستاوردهای جمهوری خلق چین ببالند!

مقاله شماره ۳۱ ۸ آذر ۱۳۹۸–۲۹ نوامبر پیش گفتار در زبان انگلیسی زبانزدی است که می گوید “اگر نمی توانید آن ها را شکست دهید به آنها بپیوندید” (if you can’t beat them join them). در برخورد با کامیابی ها و دستاوردهای بزرگ اقتصادی جمهوری خلق چین سوسیالیستی، سرمایه داری …