سوسیالیسم تنها جانشین شایسته و بایسته نئولیبرالیسم

مقاله شماره: ۴۹ (۰۴/۰۹-۲۰۱۸) (۱۴ شهریور ۱٣۹۷ )
وقتی که ما “چپ”ها از عشق نگفتیم و به ستایش اسپارتاکوس، جوهیل، چه گورا، لومومبا، ووو نپرداختیم ریگان ها و تاچرها قهرمان مردم شدند. وقتی ما از مارکس، انگلس و لنین نگفتیم فریدمن دوست پینوشه انسان کُش نجات بخش انسان ها شد.
ما باید داستان تازه ای بگوییم؛ از عشق، از دلاوری های انسان، از مهر مادری، از پایکوبی روی موج آب ماهی، از پرواز پرندگان در آسمان آبی، از بازی کودکان در روزهای آفتابی و از دلنوازی عاشقان در شب مهتابی بگویم.