ساختار اندیشه ی یک ضد کمونیست
دو اعلامیه و «سوزن دوزی بی انتها»!

مقاله ۱۳/۹۹ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱ مه ۲۰۲۰ نظریه پرداز همت قلاوند یک سوسیال دمکرات است. او با اشاره به «تجربهٔ اروپا» معتقد است که «نظام های سوسیال دمکرات فارع از ضعف‌هایی که دارند، ظرفیت و گنجایش های لازم [را] برای توسعه و برآوردن نیازهای اولیه جوامع بشری .. دارا …