برایند نبرد طبقاتی در آینده نزدیک!

مقاله ۱۴/۹۹ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴ مه ۲۰۲۰ امسال بزرگداشت روز نخست ماه مه به گونه ای دیگری برگزار شده است. «کرونا» نگذاشت که کارگران جهان و هواداران سوسیالیسم در گردهمایی های باشکوه با هم اندیشی برنامه ها و ارزو های خود برای جهانی بهتر را به پیش روی همگان …