آرمانگرای واقع بین یا واقع گرای بی آرمان!

مقاله ۳۴/۹۹۱۷ مهر ۱۳۹۹، ۸ اکتبر ۲۰۲۰ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد (حافظ) پیش گفتار گوشه و کنار جهان در آتش جنگ می سوزد و زراندوزان برای افزودن به زر خود جنگ می آفرینند و شمار بسیاری از …