دستاوردهای حزب توده ایران را تحکیم کنیم!
سیاست مستقل طبقاتی، نفی وابستگی طبقه کارگر است!

دوره جدید: مقاله شماره: ۱۰۳ (۱۱/۲-۲۰۱۸)
نگارنده برگزاری سمینار علمی را برپایه کتاب ارزشمند فرشاد مومنی با عنوان ”عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز“ و مواضع سازنده ی انتقادی حزب توده ایران به آصفی پیشنهاد نمود. اما آیا این وظیفه ی حزب توده ایران نیست برگزاری چنین سمیناری را سازمان دهد؟ آیا بحث و گفتگو در این باره، یک شیوه ی روشنگرانه و تجهیز کننده ی توده های زحمتکش نیست؟ آیا توده ای ها می تواند با ”سکوت“ از کنار این پرسش بگذرند؟ آیا چنین بحثی نبردی عینی علیه سیطره ی هژمونی ارتجاع داخلی و متحدان جهانی آن برای تحمیل سیاست نئولیبرال نیست؟ آیا چنین بحث و گفتگو و برگزاری سمینار علمی، گام نخست را در مبارزه ی عملی علیه خطر امپریالیستی برای تجزیه ایران تشکیل نمی دهد؟ آیا چنین بحثی نقش مثبتی در رهبری جنبش مردمی و دمکراتیک و در جلوگیری از انحراف به راست و ”چپ“ ایفا نمی سازد؟ آیا چنین بحثی منطبق بر اصل ”جانبداری“ حزب توده ایران از ترقی اجتماعی نیست؟